ملل متحد واحد برای افغانستان

ارشیف کتگوری: شش— بخش

قوانین و مقررات (نورماتیف)

کتگوری:شش--- بخش,قوانین و مقررات (نورماتیف)

فعالیت های ملل متحد در عرصه قوانین و مقررات عبارت از حمایت و محافظت از حقوق بشر، و همچنان تحقق قوانین، مقررات و رهنمود های بین المللی میباشد. اجندای نورماتیف ملل متحد حکومت را در راستای عملی نمودن تعهدات اش، به ویژه در عرصۀ حقوق  کارگران، حقوق اطفال و حکومتداری و همچنان اجرای مکلفیت های اش نسبت به اسناد، قوانین و مقررات، رهنمود ها و پروتوکول های بین المللی حمایت میکند. جندر یک موضوع عمومی است که در همه شش ساحۀ موضوعی مورد تمرکز ملل متحد مدنظر گرفته میشود.

  ادامه مطلب

معارف

کتگوری:شش--- بخش,معارف

از بیش از یک ملیون نفر در سال ۲۰۰۲ به بیش از ۹.۶ افزایش پیدا کرده است، اما بطور تخمینی، ۳،۵ میلیون کودک هنوز هم خارج از مکتب باقی مانده اند. برعلاوه، اکثریت اطفال عودت کننده که مشغول فراگیری تعلیمات ثانوی در کشور های ایران و پاکستان قبل از عودت به افغانستان در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ بودند بنابر ممانعت ها و دلایل مختلف، منجمله آسیب پذیری اجتماعی-اقتصادی و فقر، عدم ظرفیت جذب، اسناد،

  ادامه مطلب

منیت غذایی، تغذیه و معیشت

کتگوری:امنیت غذایی، تغذیه و معیشت,شش--- بخش

چهارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان را متعهد میسازد تا از طریق تمرکز روی اشتغال زایی پایدار توأم با بهبود وضع رفاهی و کاهش فقر بسوی خودکفایی گام بردارد. سهمگیری ملل متحد در این سکتور رسیده گی به مدیریت محتاطانه و مسلکی کمکها به آسیب پذیرترین قشر، منجمله آنانیکه دسترسی کافی به مواد غذایی مغذی ندارند و همچنان انتقال آنان به شبکه های مصئون میباشد.

  ادامه مطلب

صحت

کتگوری:شش--- بخش,صحت

خشونت های دوامدار تأثیر مستقیم بالای صحت فزیکی و روانی مردمان متأثر بجا گذاشته و در کل ظرفیت خدمات مراقبت های صحی را تحت تأثیر قرار داده است. ملل متحد آگاه است که برعلاوه نیازمندیهای مرض پولیو و معافیت دهی، بیماریهای عمده دیگری نیز وجود دارد که مردم افغانستان را تهدید نموده و بدین لحاظ وزارت صحت عامه را در جهت یافتن راه های رسیده گی به این بیماریها کمک خواهد کرد. در مطابقت به میثاق شهروندی، صحت برای همه، و برنامه اولویت ملی انکشاف ظرفیت بشری، ادارات ملل متحد حکومت را در جهت تطبیق پالیسی ملی صحت برای سالهای ۲۰۱۵-۲۰۲۰ و استراتیژی برای سالهای ۲۰۱۶-۲۰۲۰ که روی مسایل ذیل تمرکز مینماید، کمک و همکاری مینماید:

  ادامه مطلب

بازگشت و ادغام مجدد

کتگوری:بازگشت و ادغام مجدد,شش--- بخش

بطور تخمینی از هر چهار افغان یک نفر آن در طول زنده گی شان از محلات اصلی شان بیجا گردیده اند و از سال ۲۰۰۲ بدینسو بیش از شش ملیون افغان از کشور های همسایه دوباره به کشور عودت نموده اند. در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، بیشتر از یک ملیون افغان از ایران، پاکستان و سایر کشور ها به کشور بازکشت نمودند که تعداد زیادی از آنها در ولایات های کابل و ننگرهار جابجا گردیدند. تلاشهای جمعی ملل متحد در این سکتور از آرمان حکومت نسبت به “تأمین آیندۀ بهتر برای مهاجرین، بازکشت پناهنده گان و مردمان بیجاشدۀ داخلی” حمایت می کند و تأکید براینکه عودت کننده گان و بیجاشده گان داخلی یک منبع با ارزش سرمایۀ بشری بوده و میتوانند در رشد و انکشاف اقتصادی کمک کنند میباشد.

  ادامه مطلب

حاکمیت قانون

کتگوری:حاکمیت قانون,شش--- بخش

ملل متحد در همکاری نزدیک با تلاشهای حکومت در راستای ایجاد دوبارۀ یک دولت باثبات کار مینماید تا شهروندان کشور احساس نمایند که دولت از طریق تطبیق غیرجانبدارانۀ قانون عدالت را تأمین مینماید. ملل متحد با توجه به ماهیت بین الحکومتی اش و مأموریت همکاری با حکومت در ساحاتی که پیامد های سیاسی دارد، تجارب زیادی را از کشور های مختلف کسب نموده است و به دانش جهانی که میتواند برنامه های حکومتداری و حاکمیت قانون حکومت را حمایت کند دسترسی دارد. ارتقای ظرفیت در محور توجه فعالیت های بشخ حاکمیت قانون  و حکومتداری ملل متحد قرار دارد. تمرکز کلی تلاشهای ملل متحد در راستای افزایش ظرفیت بشری در سکتور عامه، ایجاد ظرفیت در ادارات و ساده سازی نظام بیروکراسی در ادارات دولتی، مطمین خواهد ساخت که خدمات به مردم ارائه و حقوق آنان  محافظت می گردد. این شیوه زمینۀ فساد اداری را نیز کاهش خواهد داد.

  ادامه مطلب