ملل متحد واحد برای افغانستان

ارشیف کتگوری: امنیت غذایی، تغذیه و معیشت

منیت غذایی، تغذیه و معیشت

کتگوری:امنیت غذایی، تغذیه و معیشت,شش--- بخش

چهارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان را متعهد میسازد تا از طریق تمرکز روی اشتغال زایی پایدار توأم با بهبود وضع رفاهی و کاهش فقر بسوی خودکفایی گام بردارد. سهمگیری ملل متحد در این سکتور رسیده گی به مدیریت محتاطانه و مسلکی کمکها به آسیب پذیرترین قشر، منجمله آنانیکه دسترسی کافی به مواد غذایی مغذی ندارند و همچنان انتقال آنان به شبکه های مصئون میباشد.

  ادامه مطلب