ملل متحد واحد برای افغانستان

ارشیف کتگوری: بازگشت و ادغام مجدد

بازگشت و ادغام مجدد

کتگوری:بازگشت و ادغام مجدد,شش--- بخش

بطور تخمینی از هر چهار افغان یک نفر آن در طول زنده گی شان از محلات اصلی شان بیجا گردیده اند و از سال ۲۰۰۲ بدینسو بیش از شش ملیون افغان از کشور های همسایه دوباره به کشور عودت نموده اند. در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، بیشتر از یک ملیون افغان از ایران، پاکستان و سایر کشور ها به کشور بازکشت نمودند که تعداد زیادی از آنها در ولایات های کابل و ننگرهار جابجا گردیدند. تلاشهای جمعی ملل متحد در این سکتور از آرمان حکومت نسبت به “تأمین آیندۀ بهتر برای مهاجرین، بازکشت پناهنده گان و مردمان بیجاشدۀ داخلی” حمایت می کند و تأکید براینکه عودت کننده گان و بیجاشده گان داخلی یک منبع با ارزش سرمایۀ بشری بوده و میتوانند در رشد و انکشاف اقتصادی کمک کنند میباشد.

  ادامه مطلب