ملل متحد واحد برای افغانستان

ارشیف کتگوری: حاکمیت قانون

حاکمیت قانون

کتگوری:حاکمیت قانون,شش--- بخش

ملل متحد در همکاری نزدیک با تلاشهای حکومت در راستای ایجاد دوبارۀ یک دولت باثبات کار مینماید تا شهروندان کشور احساس نمایند که دولت از طریق تطبیق غیرجانبدارانۀ قانون عدالت را تأمین مینماید. ملل متحد با توجه به ماهیت بین الحکومتی اش و مأموریت همکاری با حکومت در ساحاتی که پیامد های سیاسی دارد، تجارب زیادی را از کشور های مختلف کسب نموده است و به دانش جهانی که میتواند برنامه های حکومتداری و حاکمیت قانون حکومت را حمایت کند دسترسی دارد. ارتقای ظرفیت در محور توجه فعالیت های بشخ حاکمیت قانون  و حکومتداری ملل متحد قرار دارد. تمرکز کلی تلاشهای ملل متحد در راستای افزایش ظرفیت بشری در سکتور عامه، ایجاد ظرفیت در ادارات و ساده سازی نظام بیروکراسی در ادارات دولتی، مطمین خواهد ساخت که خدمات به مردم ارائه و حقوق آنان  محافظت می گردد. این شیوه زمینۀ فساد اداری را نیز کاهش خواهد داد.

  ادامه مطلب