ملل متحد واحد برای افغانستان

ارشیف کتگوری: صحت

صحت

کتگوری:شش--- بخش,صحت

خشونت های دوامدار تأثیر مستقیم بالای صحت فزیکی و روانی مردمان متأثر بجا گذاشته و در کل ظرفیت خدمات مراقبت های صحی را تحت تأثیر قرار داده است. ملل متحد آگاه است که برعلاوه نیازمندیهای مرض پولیو و معافیت دهی، بیماریهای عمده دیگری نیز وجود دارد که مردم افغانستان را تهدید نموده و بدین لحاظ وزارت صحت عامه را در جهت یافتن راه های رسیده گی به این بیماریها کمک خواهد کرد. در مطابقت به میثاق شهروندی، صحت برای همه، و برنامه اولویت ملی انکشاف ظرفیت بشری، ادارات ملل متحد حکومت را در جهت تطبیق پالیسی ملی صحت برای سالهای ۲۰۱۵-۲۰۲۰ و استراتیژی برای سالهای ۲۰۱۶-۲۰۲۰ که روی مسایل ذیل تمرکز مینماید، کمک و همکاری مینماید:

  ادامه مطلب