ملل متحد واحد برای افغانستان

ارشیف کتگوری: قوانین و مقررات (نورماتیف)

قوانین و مقررات (نورماتیف)

کتگوری:شش--- بخش,قوانین و مقررات (نورماتیف)

فعالیت های ملل متحد در عرصه قوانین و مقررات عبارت از حمایت و محافظت از حقوق بشر، و همچنان تحقق قوانین، مقررات و رهنمود های بین المللی میباشد. اجندای نورماتیف ملل متحد حکومت را در راستای عملی نمودن تعهدات اش، به ویژه در عرصۀ حقوق  کارگران، حقوق اطفال و حکومتداری و همچنان اجرای مکلفیت های اش نسبت به اسناد، قوانین و مقررات، رهنمود ها و پروتوکول های بین المللی حمایت میکند. جندر یک موضوع عمومی است که در همه شش ساحۀ موضوعی مورد تمرکز ملل متحد مدنظر گرفته میشود.

  ادامه مطلب