ملل متحد واحد برای افغانستان

ارشیف کتگوری: معارف

معارف

کتگوری:شش--- بخش,معارف

از بیش از یک ملیون نفر در سال ۲۰۰۲ به بیش از ۹.۶ افزایش پیدا کرده است، اما بطور تخمینی، ۳،۵ میلیون کودک هنوز هم خارج از مکتب باقی مانده اند. برعلاوه، اکثریت اطفال عودت کننده که مشغول فراگیری تعلیمات ثانوی در کشور های ایران و پاکستان قبل از عودت به افغانستان در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ بودند بنابر ممانعت ها و دلایل مختلف، منجمله آسیب پذیری اجتماعی-اقتصادی و فقر، عدم ظرفیت جذب، اسناد،

  ادامه مطلب