ملل متحد واحد برای افغانستان

ارشیف کتگوری: سیستم ملل متحد در افغانستان

تیم ملل متحد در کشور

کتگوری:تیم ملل متحد در کشور

تیم کشوری ملل متحد در افغانستان یکی از ۱۳۰ تیمی کشوری است که بطور مجموعی به تعداد ۱۶۴ برنامه را تحت سیستم انکشافی ملل متحد در کشور ها و سرزمین ها به پیش میبرد. تیم کشوری ملل متحد متشکل از ۲۴ موسسه، صندوق وجهی و برنامه های ملل متحد است که از آن جمله، بیست ادارۀ آن نهاد های مقیم میباشند. نهاد های غیرمقیم عمدتأ ادارات قانونی و تخصصی اند که اکثرأ با مدل یا شیوه های مختلط حضور در کشور فعالیت مینمایند.

  ادامه مطلب

هماهنگ کنندۀ مقیم

کتگوری:دفترهماهنگ کنندۀ مقیم,سیستم ملل متحد در افغانستان

هماهنگ کنندۀ مقیم ملل متحد مسئوول هماهنگی تیم کشوری ملل متحد در بخش استراتیژی، پلانگذاری، تطبیق، نظارت و ارزیابی برنامه های انکشافی که در طرح یک ملل متحد واحد برای افغانستان برای سالهای (۲۰۱۸ الی ۲۰۲۱) گنجانیده شده است میباشد.

  ادامه مطلب

دفترهماهنگ کنندۀ مقیم

کتگوری:دفترهماهنگ کنندۀ مقیم,سیستم ملل متحد در افغانستان

دفتر هماهنگ کنندۀ مقیم کار در راستای تحقق نتایج توافق شدۀ تیم کشوری ملل متحد را تسهیل و هماهنگ میکند. این کار شامل هماهنگی و مدیریت اجراأت ادارات ملل متحد تحت چهارچوب نتایج کمکهای انکشافی  و برنامه های مشترک،

  ادامه مطلب