ملل متحد واحد برای افغانستان

ارشیف کتگوری: تیم ملل متحد در کشور

تیم ملل متحد در کشور

کتگوری:تیم ملل متحد در کشور

تیم کشوری ملل متحد در افغانستان یکی از ۱۳۰ تیمی کشوری است که بطور مجموعی به تعداد ۱۶۴ برنامه را تحت سیستم انکشافی ملل متحد در کشور ها و سرزمین ها به پیش میبرد. تیم کشوری ملل متحد متشکل از ۲۴ موسسه، صندوق وجهی و برنامه های ملل متحد است که از آن جمله، بیست ادارۀ آن نهاد های مقیم میباشند. نهاد های غیرمقیم عمدتأ ادارات قانونی و تخصصی اند که اکثرأ با مدل یا شیوه های مختلط حضور در کشور فعالیت مینمایند.

  ادامه مطلب