ملل متحد واحد برای افغانستان

ارشیف کتگوری: دفترهماهنگ کنندۀ مقیم

هماهنگ کنندۀ مقیم

کتگوری:دفترهماهنگ کنندۀ مقیم,سیستم ملل متحد در افغانستان

هماهنگ کنندۀ مقیم ملل متحد مسئوول هماهنگی تیم کشوری ملل متحد در بخش استراتیژی، پلانگذاری، تطبیق، نظارت و ارزیابی برنامه های انکشافی که در طرح یک ملل متحد واحد برای افغانستان برای سالهای (۲۰۱۸ الی ۲۰۲۱) گنجانیده شده است میباشد.

  ادامه مطلب

دفترهماهنگ کنندۀ مقیم

کتگوری:دفترهماهنگ کنندۀ مقیم,سیستم ملل متحد در افغانستان

دفتر هماهنگ کنندۀ مقیم کار در راستای تحقق نتایج توافق شدۀ تیم کشوری ملل متحد را تسهیل و هماهنگ میکند. این کار شامل هماهنگی و مدیریت اجراأت ادارات ملل متحد تحت چهارچوب نتایج کمکهای انکشافی  و برنامه های مشترک،

  ادامه مطلب