ملل متحد واحد برای افغانستان

ارشیف کتگوری: نماینده گیهای ملل متحد

(FAO) سازمان غذا و زراعت جهان

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

فراهم ساختن مصونیت غذایی برای همه در محراق تلاش های سازمان غذا و زراعت جهان قرار دارد – جهت حصول اطمینان از این که مردم دسترسی منظم به غذای کافی و دارای کیفیت عالی داشته و بتوانند به زندگی سالم و فعال خویش ادامه دهند.

مأموریت سازمان غذایی جهان این است تا سطح تغذیه را ارتقا بخشیده، سطح تولیدات زراعتی را بلند ببرد، زندگی مردمان روستا نشینان را بهبود ببخشد، و به رشد اقتصاد جهانی کمک کند.

http://www.fao.org/afghanistan/en/

 


(ILO) سازمان جهانی کار

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

 

سازمان جهانی کار متعهد است تا عدالت اجتماعی و حقوق کار و حقوق انسانی را که از طرف جامعه بین المللی به رسمیت شناخته، ترویج کند، ماموریت اساسی خویش را که عدالت اجتماعی برای صلح دایمی و جهانی می باشد، پیگیری می نماید. این یگانه نمایندگی سه جانبه ملل متحد است که دولت ها، کارفرمایان و نمایندگان کارگران ۱۸۷ کشور عضو را گرد هم جمع می کند تا معیار های کاری را ایجاد کنند و سیاست ها و برنامه هایی را طرح نمایند که بتواند کار آبرومند را برای همه زنان و مردان ترویج نماید.

http://.ilo.org/countries/afghanistan/lang-index.htm


سازمان بین المللی مهاجرت (IOM)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

 

سازمان بین المللی مهاجرت در عرصه های ذیل کار می کند: کمک به مدیریت آبرومندانه و منظم مهاجرت که به نفع همه باشد؛ ترویج همکاری های بین المللی در رابطه به مسایل مهاجرت؛ مساعدت در امر یافتن راه حل ها به مشکلات مهاجرت؛ و فراهم آوری مساعدت بشردوستانه به مهاجرین نیازمند.  سازمان بین المللی مهاجرت در حال حاضر مصروف تطبیق مجموعه ی از مساعدت های بشردوستانه، برنامه های با ثبات سازی اجتماعات و مدیریت مهاجرت در افغانستان، در همکاری با دولت و همکاران بشردوستانه و همچنین اجتماعات محلی،  می باشد.

https://afghanistan.iom.int/


دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد (OCHCA)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد مسوولیت دارد تا تمام مسوولین و فعالین بشردوستانه را گرد هم آورد تا رسیدګی منسجم به حالات اضطراری صورت ګیرد و به مردمی که از اثر این حوادث متضرر شده اند مساعدت و محافظتی که بدان نیاز دارند، فراهم ګردد. دفتر هماهنګی امور بشر دوستانه ملل متحد صدای مردم متضرر را انعکاس داده، اصول و فعالیت های بشردوستانه را حمایت نموده، و راه حل ها را برای کاهش ضروریات بشری، خطرات و آسیب پذیری ها  ترویج می کند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد یک نهاد عملیاتی که مستقیماْ در تطبیق برنامه های بشردوستانه دخیل باشد نیست بلکه این نهاد به عنوان یک میانجی صادق، تسهیل کننده، نهاد فکرساز و حامی جهانی عمل کرده به سیستم بشردوستانه حمایت فراهم می نماید. در عملی کردن مأموریت همآهنگ کننده خود، دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اصول  بشر دوستانه، غیرجانبداری، بیطرفی و استقلال را ملاک عمل خود قرار داده است.

http://www.unocha.org/afghanitan 


دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر مأموریت دارد ، تا از بهرمند شدن و تحقق کامل تمامی حقوق مردم مندرج در منشور سازمان ملل، قوانین و معاهدات بین المللی حقوق بشر حمایت نموده و آن را ترویج مینماید.. این ماموریت شامل جلوگیری از نقض حقوق بشر، احترام به همه حقوق بشر، ترویج همکاری بین المللی برای محافظت از حقوق بشر، هماهنگ کردن فعالیت های مرتبط در تمام بخش های ملل متحد و تقویت، کارآیی و موثر سازی سیستم ملل متحد در عرصه حقوق بشر می باشد.  علاوه بر مسوولیت های مأموریتش، این دفتر تلاش می کند تا یک رویکرد مبتنی بر حقوق بشر را در تمام عملکرد ها و  فعالیت های که از طرف نمایندگی های ملل متحد راه اندازی می شوند، ادغام نماید

http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/AFIndex.aspx


هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (UNAMA)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

یوناما یک ماموریت سیاسی است که مساعی جمیله سیاسی را در افغانستان تأمین می کند؛ با دولت کار کرده و از آن پشتیبانی می نماید؛ از روند صلح و مصالحه حمایت می کند؛ از حقوق بشر و محافظت از افراد ملکی در جنگ های مسلحانه نظارت کرده و این مأمول را ترویج می کند؛  همچنان حکومتداری خوب را ترویج نموده و همکاری منطقه ای را تشویق می کند

https://unama.unmissions.org


برنامه توسعه ی ملل متحد (UNDP)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

برنامه توسعه ملل متحد بزرگترین دفتر ملل متحد است که به طور کامل در زمینه توسعه تخصص دارد. مأموریت اصلی آن حمایت از کشورهای در حال توسعه در طرح و اجرای سیاست های ملی برای انکشاف پایدار بشری با تمرکز روی کاهش فقر و اهداف پایدار توسعوی می باشد

http://www.af.undp.org/content/afghanistan/en/home.html


دفتر مصئونیت وامنیت ملل متحد (UNDSS)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

دفتر مصئونیت وامنیت ملل متحد (مطابق به ST/SGB/2013/5)) مأموریت دارد تا مدیریت استراتیژیک و رهنمود های عملیاتی و نظارت کلی تخنیکی را در مورد خدمات مصئونیت و امنیت در فاتر نیویارک، مقرر های ملل متحد در موقعیت های دور، کمیسیون های منطقوی، و محاکم بین المللی فراهم کند. این دفتر تقاضای روز افزون برای تامین محافظت شخصی را با یک روش همآهنگ و سیتماتیک مدیریت کرده؛ و مساعدت های تخصصی را درمورد ارزیابی و تطبیق تدابیر امنیتی فیزیکی ارائه می دارد

www.un.org/undss


برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

 مأموریت برنامه محیط زیستی ملل متحد تامین رهبری و تشویق همکاری در عرصه حفظ و مراقبت از محیط زیست با  ترغیب، مطلع و توانمند سازی مردم و کشورها که کیفیت زندگی خود را بدون این که نسل های بعدی را به خطر مواجه سازند،  بهبود میبخشد. کار برنامه محیط زیست ملل متحد شامل مواردی چون ارزیابی شرایط محیط زیستی جهانی، منطقوی و ملی؛ ایجاد ابزار های محیط زیستی ملی و بین المللی؛ و تقویت موسسات برای مدیریت عاقلانه محیط زیست می باشد. از سال ۲۰۰۲ بدینسو، برنامه محیط زیستی ملل متحد نقش فعالی را در اساس گذاری تهداب توسعه پایدار در افغانستان بدوش ګرفته است

https://www.unenvironment.org


سازمان آﻣﻮزﺷﯽ، ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ (UNESCO)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

سازمان آﻣﻮزﺷﯽ، ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ مأموریت دارد  تا در راستای تامین صلح و امنیت با ترویج همکاری در میان ملت ها از طریق آموزش، علم، فرهنگ و ارتباطات سهم ایفا نماید، تا باشد که احترام جهانی برای عدالت، حاکمیت قانون، و حقوق بشر و آزادی های اساسی که برای مردمان جهان بدون تمایز نژاد، جنس، زبان و مذهب از طرف منشور ملل متحد تأیید شده است، ارتقا یابد

https://en.unesco.org/countries/afghanistan