ملل متحد واحد برای افغانستان

ارشیف کتگوری: نماینده گیهای ملل متحد

صندوق وجهی جمعیت ملل متحد (UNFPA)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

صندوق وجهی جمعیت ملل متحد، موسسه ملل متحد در امور صحت و حقوق زاد و ولد می باشد. مأموریت صندوق وجهی جمعیت ملل متحد این است که جهانی ارائه دهد که در آن هر حاملګی خواستنی  باشد، و هر ولادت به شکل مصئون صورت گیرد، و توانایی های بالقوه هرشخص جوانی محقق ګردد

http://afghanistan.unfpa.org/en


برنامه اسکان بشر (هبیتات) ملل متحد (UN-Habitat)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

برنامه اسکان بشر ملل متحد در راستای آینده شهری بهتر کار می کند. این نهاد منحیث موسسه رابط برای همه مسایل مربوط به شهرنشینی و اسکان بشر در سیستم ملل متحد می باشد. برای  این نهاد از طرف مجمع عمومی ملل متحد مأموریت داده شده تا توسعه پایدار اسکان بشر و موضوع توسعه دستیابی به سرپناه مناسب پایدار برای همه را از لحاظ اجتماعی و محیط زیستی، ترویج دهد

https://unhabitat.af


کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

دفتر ملل متحد در امور پناهندگان یک سازمان جهانی برای نجات حیات، محافظت حقوق و ساختن یک آینده بهتر برای پناهندگان، مردمانی که به زور بیجا شده  اند، و مردمان بی وطن می باشد. ما تلاش می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که هر شخصی که از خشونت ها، تعذیب و شکنجه، جنگ یا فاجعه  در وطنش فرار می کند، حق داشته باشد که درخواست پناهندګی دهد و پناهگاه امنی برای خود دریابد. از سال ۱۹۵۰ بدینسو، ما با بحران های متعدد در قاره های مختلف مواجه بوده ایم و کمک های حیاتی برای پناهندگان، پناهجویان، افراد بیجا شده و افراد بیوطن ارائه کرده ایم که بسیاری از آنها هیچ کسی را ندارند تا نزد آن ها برگردند. ما برای نجات جان انسان ها و ایجاد آینده ای بهتر برای میلیون ها تن افرادی که از کشور های شان به زور رانده شده اند، کمک می کنیم

http://www.unhcr.org/ یا https://data2.unhcr.org/en/country/afg

 


صندوق وجهی کودکان ملل متحد (UNICEF)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

صندوق وجهی کودکان ملل متحد، یونیسف، از طرف مجمع عمومی ملل متحد مأموریت دارد تا برای محافظت از حقوق کودکان، کمک به برآورده ساختن نیازهای اساسی آنان و توسعه فرصت های شان کار کند تا آنان بتوانند به توانایی های کامل شان نایل آیند. یونیسف کنوانسیون حقوق کودک را ملاک عمل خود قرار داده و تلاش می کند تا حقوق کودکان را به عنوان اصول اخلاقی پایدار و معیار های بین المللی رفتار با کودکان، تعمیم بخشد

https://www.unicef.org/afghanistan


سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد مأموریت دارد تا به عنوان نهاد هماهنگ کننده مركزی برای فعالیت های صنعتی درون سیستم ملل متحد عمل نموده و توسعه صنعتی را ترویج مینماید و همچنان تلاش های خود را برای كاهش فقر از طریق ارتقای سطح رشد و تولیدات متمركز میسازد

/https://www.unido.org


خدمات عملیات ماین پاکی ملل متحد (UNMAS)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

خدمات عملیات ماین پاکی ملل متحد بخشی از دیپارتمنت عملیات حفاظ صلح بوده و به حیث نهاد رابط ملل متحد برای ماین پاکی ایفای خدمت می کند. ماین پاکی نقش منحصر به فردی در اتصال سکتور های امنیتی، ایجاد صلح، ثبات و امور انسان دوستانه و توسعوی بازی می کند. دفتر خدمات ماین پاکی خدمات در مورد خطرات ماین ها برنامه های آګاهی دهی ارائه می کند و فعالیت های کمک به قربانیان را در مشارکت با موسسات ملی و بین المللی انجام می دهد و از مالکیت دولت در همآهنگی فعالیت های ماین پاکی در افغانستان حمایت می کند

http://www.mineaction.org/programmes/afghanistan


دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد رهبری جهانی را در امر مبارزه با مواد مخدر غیرقانونی، جرایم سازمان یافته فراملی، تروریسم و فساد به عهده داشته و همچنان مدافع بسیاری از کنوانسیون های مربوطه می باشد، به ویژه:

کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی و پروتوکول های سه گانه آن (علیه قاچاق انسان، قاچاق پناهندگان و قاچاق سلاح ناریه)؛

کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه علیه فساد اداری؛

کنوانسیون های کنترول مواد مخدر بین المللی

دفتر یو ان او دی سی متعهد به دستیابی به امنیت و عدالت برای همه است تا جهان را از خطرات مواد مخدر، جرم و تروریسم مصوون تر نماید

https://www.unodc.org/afghanistan/en/unodc-afghanistan.html


دفتر ملل متحد برای خدمات پروژوی (UNOPS)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

دفتر ملل متحد برای خدمات پروژوی مأموریت دارد تا ظرفیت تطبیقی را در بخش های صلح و امنیت، تلاش های بشردوستانه و پیشرفت، توسعه دهد. دفتر (یونپس) از طریق خدمات پروژوی خود – منجمله زیربناها، تدارکات، مدیریت پروژه، منابع انسانی و خدمات مدیریت مالی – بر مالکیت و توسعه ملی تمرکز می کند و پروژه هایی را در طیف وسیعی از بخش ها مانند تعلیم و تربیه، زراعت، حکومتداری، و زیربنا ها، بویژه ساخت جاده ها، تطبیق می نماید

https://www.unops.org/afghanistank


دفتر امور زنان ملل متحد (UN Women)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

دفتر زنان ملل متحد مأموریت دارد که تلاش ها در جهت تحقق کامل حقوق و فرصات ها برای زنان را رهبری، ترویج و هماهنگ کند.

http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/afghanistan


برنامه جهانی غذا (WFP)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

برنامه غذایی جهان نهاد رهبری کننده بشردوستانه بوده که در سراسر جهان علیه گرسنگی مبارزه می کند، کمک های غذایی را در شرایط اضطراری و در همکاری با اهالی محلات ارائه نموده و امور تغذیه را بهبود بخشیده و استقامت و پایداری را بوجود می آورد. سازمان غذایی جهان توسط یک هیئت اجرایی ۳۶ عضوی اداره می شود و با نهاد غذا و زراعت ملل متحد و صندوق بین المللی توسعه زراعت از نزدیک کار می کند.

http://www1.wfp.org/countries/afghanistan