واحد ملگري ملتونه د افغانستان لپاره

استوګن همغږي کونکی

استوګن همغږي کونکی

کټګوري:استوګن همغږې کونکې,د ملګرو ملتونو سیسټم په افغانستان کې

د ملګرو ملتونو استوګن همغږي کونکی د ستراتیژي، پلانولو، پلې کولو او نظارت کولو او د پراختیايي پروګرامونو د تحلیلولو  په برخه کې د ملګرو ملتونو د استوګن ټیم د همغږۍ لپاره مسول دی، چې تفصیل يې د افغانستان لپاره  د واحد ملګرو ملتونو (۲۰۱۸-۲۰۲۱) په سند کې راغلی.  د استوګن همغږي کوونکي دندې د پایښت لرونکو سیاسي هڅو  د ودې او سولې د تامین لپاره  اړینې دي. دا دندې د حکومت د لومړیتوبونو سره په سمون کې د زیاتې اغیزې او ملاتړ د همغږي څخه  د ډاډ حاصلولو په مسله تمرکز کوي، په تیره بیا د افغانستان د سولې او پراختیا په ملي چوکاټ، او په افغانستان کې د اوږد مهاله ټولنیزي-اقتصادي پراختیا لپاره د اړینو زیربنايي جوړښتونو په ترویج کولو،  چې د ۲۰۳۰ د اجنډا سره په سمون کې وي، تاکید کوي. په ځانګړې توګه، د ځانګړي استازي مرستیال د مرستندویه پالیسۍ د خبرو اترو لپاره  اسانتیا او همدارنګه د تمویل کونکو په منځ، د هغوي تر منځ او د دولت لپاره  همغږي برابروي، او د حکومتولۍ د څانګې او د استوګن همغږي کوونکي/ د ملګرو ملتونو د استوګن ټیم د څانګې د کار رهبري پر مخ بیايي.

د انګلستان د هیواد څخه ښاغلی توبی لانزر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوی (یوناما) لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي  ځانګړی مرستیال دی، څوک چې همدارنګه د ملګرو ملتونو د استوګن همغږي کوونکي، بشر دوستانه همغږي کونکي او د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام ( UNDP) د استوګن استازی په توګه هم کار کوي.

ښاغلی لانزر په 1992 کې د ملګرو ملتونو د پراختیایی پروګرام سره یوځای شو، نوموړی په پرمختیايي، بشري چارو او د سولې ساتني په برخه کې د پام وړ تجربې لري. د هغه په وروستيو کاري موقفونو کې لاندې پوسټونه، په سایل کې د سیمه ییزې بشري همغږي کونکي دنده، د ځانګړي استازي مرستیالي، په جنوبي سوډان کې (UNMISS) د ملګرو ملتونو د مامووریت استوګن همغږي کونکي او بشري همغږي کونکي  دندې او په شرقي تیمور کې (UNMIT) د ملګرو ملتونو د ګډ ماموریت سره د کارکوونکو د رئیس په حیث دنده شامله ده. هغه په ګرجستان، روسیه او سویډن کې د ملګرو ملتونو سره کار کړی.