واحد ملگري ملتونه د افغانستان لپاره

د ملګرو ملتونو استوګن ټیم

د ملګرو ملتونو استوګن ټیم

کټګوري:د ملګرو ملتونو استوګن ټیم

په افغانستان د ملګرو ملتونو استوګن ټیم، د ۱۳۰ هیوادنو د ټیمونو له جملې څخه یو هغه دی، چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي سیسټم له مخې د ټولټال ۱۶۴ پروګرامونو او ساحو لپاره کار کوي. د هیواد استوګن ټیم د ۲۴ ادارو، وجهي صندوقونو او پرګرامونو څخه جوړ شوی او ۲۰ هغه يې د هیواد د کچې ادارې دي. غیر استوګن نهادونه اکثرا هنجاري او ځانګړې ادارې دي، چې ډیری وختونه د هیواد د شتون بیلا بیل ماډلونو کاروي. په افغانستان کې، پدې کې د ایډز په اړه د ملګرو ملتونو پروګرام، د کرنې د پراختیا لپاره نړیوال وجهي صندوق، د اټومي انرژې نړیواله اداره او د سوداګري او پراختیا په اړه د ملګرو ملتونو کنفرانس شامل دي. د افغانستان د فیلوشپ د پروګرام له لارې د روزنې او څیړنې  لپاره د ملګرو ملتونو انستیتیوت په جلا توګه کار کوي.

د ملګرو ملتونو استوګن ټیم په اونۍ کې یو وار غونډه کوي او په پراختیايي مسلو او همدارنګه د ملګرو ملتونو د داخلي مسلو په اړه په ستراتیژیکو مباحثو تمرکز کوي. د یوې وسیلې په توګه چې موخه يې د یوه واحد سیسټم په حیث د خدمتونو د وړاندې په لور حرکت دی، او د دې په خاطر چې د افغانستان د پایلو د چوکاټ او اړوندو پروګرامونو لپاره د یوه واحد ملګرو ملتونو د موثره پلې کیدو څخه ډاډ حاصل شي، د هیواد استوګن ټیم، د ځانګړو  تحویل وړ او د ادارو تر منځ د حساب ورکونې مدیریتي جوړښتونه (د نمایندګیو تر منځ ډلې) را منځ ته کړي. په ساحه کې د ملګرو ملتونو 8 سیمه ییز ټیمونه د پروګرام د حالت او شرایطو په اړه میاشتني تازه معلومات وړاندې کوي.