واحد ملگري ملتونه د افغانستان لپاره

ارشیوفونه کټګوري: استوګن همغږې کونکې

استوګن همغږي کونکی

کټګوري:استوګن همغږې کونکې,د ملګرو ملتونو سیسټم په افغانستان کې

د ملګرو ملتونو استوګن همغږي کونکی د ستراتیژي، پلانولو، پلې کولو او نظارت کولو او د پراختیايي پروګرامونو د تحلیلولو  په برخه کې د ملګرو ملتونو د استوګن ټیم د همغږۍ لپاره مسول دی، چې تفصیل يې د افغانستان لپاره  د واحد ملګرو ملتونو (۲۰۱۸-۲۰۲۱) په سند کې راغلی.  د استوګن همغږي کوونکي دندې د پایښت لرونکو سیاسي هڅو  د ودې او سولې د تامین لپاره  اړینې دي.

  وړاندې ولولئ