واحد ملگري ملتونه د افغانستان لپاره

ارشیوفونه کټګوري: د ملګرو ملتونو استوګن ټیم

د ملګرو ملتونو استوګن ټیم

کټګوري:د ملګرو ملتونو استوګن ټیم

په افغانستان د ملګرو ملتونو استوګن ټیم، د ۱۳۰ هیوادنو د ټیمونو له جملې څخه یو هغه دی، چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي سیسټم له مخې د ټولټال ۱۶۴ پروګرامونو او ساحو لپاره کار کوي. د هیواد استوګن ټیم د ۲۴ ادارو، وجهي صندوقونو او پرګرامونو څخه جوړ شوی او ۲۰ هغه يې د هیواد د کچې ادارې دي. غیر استوګن نهادونه اکثرا هنجاري او ځانګړې ادارې دي، چې ډیری وختونه د هیواد د شتون بیلا بیل ماډلونو کاروي.

  وړاندې ولولئ

د استوګن همغږي کونکي دفتر

کټګوري:د ملګرو ملتونو استوګن ټیم,د ملګرو ملتونو سیسټم په افغانستان کې

د ملګرو ملتونو د استوګن همغږي کوونکي دفتر د ملګرو ملتونو د استوګن دفتر د توافق شویو پایلو د ترلاسه کولو لپاره کار تسهیل او همغږي کوي. د پرمختیایي مرستو د پایلو د چوکاټ او د ګډو پروګرامونه له مخې، په دې کې د ملګرو ملتونو د ادارو همغږي او د فعالیت مدیریت،

  وړاندې ولولئ